Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Begripsbepaling

Collect en Stream-incasso zijn handelsnamen van AAACollect B.V. Stream-incasso vervult incassodiensten namens haar klanten en ontzorgt deze. Collect faciliteert het door haar klanten zelfstandig uit kunnen voeren van debiteurenbeheer.

AAACollect B.V. is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 75406535 en verricht diensten op het gebied van debiteurenbeheer en incasso.

De Algemene Voorwaarden van AAACollect B.V. bestaan uit de voorwaarden welke AAACollect B.V. hanteert richting Derden en Opdrachtgevers, en bevat:

Bijlage 1 Verwerkersovereenkomst

Per te leveren dienst kunnen specifieke aanvullende productvoorwaarden gelden welke géén onderdeel uitmaken van deze Algemene Voorwaarden. Ook de overige voorwaarden welke AAACollect B.V. met Partners ten behoeve van uit te voeren Diensten beschrijft zijn vastgelegd in de desbetreffende ‘partnerovereenkomst’, welke géén onderdeel van deze Algemene Voorwaarden uitmaken.

Artikel 1 Begripsbepaling

1.1  Onder AAACollect B.V. wordt verstaan: de besloten vennootschap welke diensten en toepassingen levert op het gebied van ‘debiteurenbeheer’ en ‘incasso diensten’, zulks in de ruimste zin des woords.

1.2   Onder Opdrachtgever wordt verstaan: iedere (rechts)persoon die met AAACollect B.V. een Overeenkomst sluit, en diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.

1.3   Overeenkomst: het geheel aan afspraken tussen Opdrachtgever en AAACollect B.V. welke vastgelegd zijn met betrekking tot het leveren van producten en/of diensten en/of het verrichten van werkzaamheden door AAACollect B.V. aan Opdrachtgever

1.4   Onder Debiteur wordt verstaan: de schuldenaar van de Opdrachtgever.

1.5   Onder Derden wordt verstaan: ieder ander (rechts)persoon, niet zijnde AAACollect B.V., Pincode Telenet B.V., Katwijk Holding-Hands B.V., of een handelsnaam van een van beiden, of de Opdrachtgever

1.6   Onder Factuur wordt verstaan een losstaande Factuur die via AAACollect B.V. wordt uitgestuurd of wordt opgevolgd en die in het verloop van tijd kan worden verhoogd met nieuwe Facturen

1.7   Onder Vordering wordt verstaan: het op enig moment volledig openstaande bedrag, inclusief de eventuele extra wettelijke incassokosten, al dan niet verhoogd met boetes.

1.8   Toepassingen: alle mogelijke door AAACollect B.V. ter beschikking te stellen/gestelde online en offline (hard-copy) informatiebronnen, toepassingen, diensten en/of producten, onder andere bestaande uit debiteurenbeheer en incassosystemen. Waarbij debiteurenbeheer en Incasso als Diensten worden aangemerkt.

Artikel 2 algemeen

2.1  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten gesloten tussen AAACollect B.V. en Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.2  Afwijking van deze Algemene Voorwaarden is slechts mogelijk indien dit schriftelijk met AAACollect B.V. is overeengekomen.

2.3  Wijzigingen en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn voor opdrachtgever bindend vanaf één maand na kennisgeving van de wijziging of aanvulling aan opdrachtgever.

2.4  AAACollect B.V. zal zich naar beste kunnen inspannen de diensten en Toepassingen zorgvuldig uit te voeren en aan te bieden. Er geldt een inspanningsverplichting. Gebruik van de Toepassingen biedt géén garantie dat de Vordering door Debiteur geheel of deels wordt betaald

2.5  AAACollect B.V. kan indien zij het nodig acht, op haar kosten, Derden inschakelen ter uitvoering van de Overeenkomst.

2.6  AAACollect B.V. behoudt zich het recht voor om verplichtingen uit Overeenkomsten op te schorten, indien de Opdrachtgever niet al zijn verplichtingen voortvloeiende uit deze of enige andere Overeenkomst met AAACollect B.V. nakomt. Hieronder wordt onder andere verstaan de toegang voor de Opdrachtgever en de gebruikers van de Toepassingen.

2.7  Daarnaast eindigt de Overeenkomst met onmiddellijke ingang indien:

2.7.1  De wederpartij voorlopige surséance van betaling aanvraagt of haar voorlopige surséance van betaling wordt verleend; de andere Partij haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; de onderneming van de andere Partij wordt geliquideerd (anders dan ten behoeve van samenvoeging of splitsing van ondernemingen); dan wel de andere Partij haar huidige onderneming staakt.

2.7.2  De andere Partij ook na schriftelijke aanmaning stellende een redelijke termijn in gebreke blijft aan wezenlijke verplichtingen uit de Overeenkomst te voldoen.

Artikel 3 Verplichtingen opdrachtgever

3.1  Opdrachtgever zal alle voor de uitvoering van het Debiteurenbeheer en/of Incasso Diensten benodigde relevante data, gegevens en bescheiden bij het verstrekken van de opdracht, dan wel op eerste verzoek aan AAACollect B.V. verschaffen. Opdrachtgever blijft hierbij eigenaar van de verstrekte data, gegevens en bescheiden.

3.2  Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van alle ter uitvoering van een overeenkomst aan AAACollect B.V. ter beschikking gestelde data, gegevens en bescheiden, ook indien deze afkomstig zijn van door de Opdrachtgever ingeschakelde derden.

3.3  AAACollect B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat AAACollect B.V. is uitgegaan van de door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Artikel 4 Aanbiedingen en offertes

4.1  Op alle uitgebrachte en/of te brengen offertes zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

4.2  Offertes komen te vervallen indien zij door Opdrachtgever niet binnen een maand schriftelijk zijn aanvaard, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

4.3  Offertes worden als aanvaard beschouwd indien Opdrachtgever de offerte rechtsgeldig ondertekend, fysiek of digitaal, aan AAACollect B.V. retourneert of als Opdrachtgever de dienstverlening activeert door indienen van een opdracht en/of een profiel aanmaakt.

4.4  Prijzen in aanbiedingen en offertes zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

4.5  AAACollect B.V. is gerechtigd opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren.

Artikel 5 Tarieven en Betalingsverplichtingen

5.1  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden alle opdrachten beheerst door de tarieven als opgenomen in de tarievenlijst, behorend bij de gekozen pakketten, (maatwerk) aanbiedingen en offertes van AAACollect B.V. , waarvan deze Algemene Voorwaarden onlosmakelijk een onderdeel uitmaken.

5.2  Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting, tenzij schriftelijk anders is bepaald.

5.3  Facturatie voor het gebruik van de Toepassingen en Diensten vindt maandelijks plaats. Abonnementskosten en eenmalige kosten worden vooraf in rekening gebracht, het maandverbruik worden achteraf gefactureerd. Er geldt een betalingstermijn van 14 dagen.

5.4  Indien Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichtingen voldoet, is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is over het openstaande bedrag vanaf de vervaldag maandelijks (of een gedeelte daarvan) een contractuele rente van 1% verschuldigd. Tevens is AAACollect B.V. gerechtigd de toegang tot haar Toepassingen tijdelijk te beperken of te blokkeren. Indien Opdrachtgever weer aan haar betalingsverplichtingen voldoet kan AAACollect B.V. de toegang tot de Toepassingen weer activeren.

5.5  AAACollect B.V. is niet aansprakelijk voor eventueel uit een opschorting voortvloeiende schade.

5.6  AAACollect B.V. behoudt het recht voor de tarieven tussentijds te wijzigen. Opdrachtgever is dan gerechtigd de Overeenkomst tussentijds te beëindigen. Een wijziging in de tarieven is bindend bij gebreke van beëindiging van de opdracht door Opdrachtgever binnen 30 dagen na de kennisgeving van de nieuwe tarieven. Dit geldt behoudens indexering en wettelijk opgelegde verhogingen, deze zijn géén reden tot opzegging.

5.7  AAACollect B.V. is gerechtigd haar tarieven jaarlijks te indexeren. Hierbij geldt het CBS Consumentenprijsindexcijfer (CPI) met als basis 2015=100.

5.8  In geval van liquidatie, surseance van betaling of (dreigend) faillissement van Opdrachtgever, overeenkomstig hetgeen gesteld in artikel 2.7, zijn de verplichtingen van Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar en is AAACollect B.V. gerechtigd haar opdracht direct op te schorten of te beëindigen.

Artikel 6 Overmacht

6.1  Geen van Partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niettoerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, alsmede iedere situatie waarop de desbetreffende partij feitelijk geen (beslissende) controle kan uitoefenen. In geval van een overmacht situatie zoals hier wordt bedoeld zal Collect zich inspannen deze situatie zo snel als mogelijk op te lossen. AAACollect B.V. zal Opdrachtgever informeren over de voortgang gedurende de overmacht periode.

6.2  Wanneer de overmacht situatie langer dan dertig (30) dagen heeft geduurd, dan wel indien Partijen eerder gezamenlijk schriftelijk vaststellen dat de overmacht situatie langer dan dertig (30) dagen zal gaan duren, heeft elk der Partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst gepresteerd is, wordt overeenkomstig het bepaalde in de Overeenkomst afgerekend zonder dat Partijen verder over en weer gehouden zijn tot betaling van kosten of enige vorm van (schade)vergoeding.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1  AAACollect B.V. is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

7.2  AAACollect B.V. is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Opdrachtgever of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade en gederfde omzet of winst, verband houdende met of voortvloeiend uit de Overeenkomst.

7.3  Onverminderd wat elders in de Overeenkomst is bepaald, is de aansprakelijkheid van AAACollect B.V. beperkt tot het bedrag wat haar aansprakelijkheidsverzekering in deze kwestie uitkeert. In géén geval zal het uit te keren aansprakelijkheidsbedrag het bedrag van de maandfactuur betreffende de maand waarin de schade zich geopenbaard heeft overstijgen..

7.4  AAACollect B.V. sluit iedere aansprakelijkheid uit, behoudens aansprakelijkheid voor schade die is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van AAACollect B.V. of van met de leiding van haar bedrijf belaste personen

7.5  AAACollect B.V. neemt bij de inschakeling van Derden de nodige zorgvuldigheid in acht, doch is nimmer aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van deze Derden, behoudens wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht is.

7.6  Alle aanspraken op schadevergoeding van Opdrachtgever op AAACollect B.V. dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade bij AAACollect B.V. te zijn ingediend, bij gebreke waarvan Opdrachtgever zijn rechten op schadevergoeding verliest.

Artikel  8 Geheimhouding en persoonsgegevens

8.1  Partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van een tussen hen gesloten Overeenkomst van elkaar of uit andere bron over elkaar hebben verkregen en waarvan zij weten, dan wel redelijkerwijs behoren te weten dat deze vertrouwelijk van aard is, tenzij een wettelijke verplichting tot bekendmaking geldt.

8.2  Door Opdrachtgever verstrekte informatie wordt door AAACollect B.V. verwerkt ten behoeve van de in dit artikel genoemde doelen, met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat Opdrachtgever verwerkingsverantwoordelijke is op grond van de wet- en regelgeving. De verantwoordelijkheid voor de persoonsgegevens die verwerkt worden in het kader van de geleverde diensten ligt bij Opdrachtgever.

8.3  AAACollect B.V. verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van Debiteurenbeheer en ten behoeve van marketingdoeleinden van AAACollect B.V. en fungeert als ‘Verwerker’. De verwerkersovereenkomst is een onlosmakelijk onderdeel van deze Algemene voorwaarden en bijgevoegd in Bijlage I.

8.4  In het gegevensbestand van AAACollect B.V. worden data en gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor het goed voeren van Debiteurenbeheer en/of uitvoeren van Incasso Diensten voor Opdrachtgever. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en ‘veilige’, overeenkomstig de regels van de AVG, aanlevering van deze data en gegevens.

8.5  Partijen verplichten zich op eerste verzoek, doch in ieder geval na beëindiging van een overeenkomst, alle bescheiden die zij ter uitvoering van werkzaamheden hebben verkregen, onmiddellijk aan de ander te retourneren dan wel te vernietigen. AAACollect B.V. is gerechtigd deze verplichting op te schorten zolang opdrachtgever in gebreke blijft met enige betalingsverplichting.

Artikel 9 Intellectuele eigendomsrechten

9.1  De intellectuele eigendomsrechten op alle systemen en Toepassingen blijven berusten bij AAACollect B.V. of bij de Derde van wie AAACollect B.V. het recht heeft verkregen (een onderdeel van) deze Diensten of Toepassingen aan de Opdrachtgever ter beschikking te stellen. AAACollect B.V. verleent hierbij aan de Opdrachtgever uitsluitend een gebruiksrecht dat niet exclusief en niet overdraagbaar is, tenzij zulks in de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk is bepaald. AAACollect B.V. garandeert gerechtigd te zijn om dit gebruikersrecht te verlenen.

9.2  Indien AAACollect B.V. door een Derde aansprakelijk wordt gehouden of anderszins verantwoordelijk wordt gehouden voor aanspraken aangaande intellectuele eigendomsrechten betrekking hebbende op de content, Systemen, Toepassingen, publicaties of andere openbaringen van of gelieerd aan de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever gehouden AAACollect B.V. in- en buiten rechte alle benodigde bijstand te verlenen.

Artikel 10 Beschikbaarheid systemen en toepassingen

10.1  AAACollect B.V. besteedt veel aandacht aan de beschikbaarheid en gebruiksvriendelijkheid van haar systemen en Toepassingen. Echter, AAACollect B.V. kan de goede werking hiervan en de volledigheid en juistheid van de hierop aangeboden informatie niet garanderen. AAACollect B.V. spant zich in om meldingen van onjuiste weergaven en/of incidenten zo snel mogelijk op te lossen. Voor het melden van incidenten kan het emailadres gebruikt worden wat in de productvoorwaarden van het betreffende product is opgenomen.

10.2  Indien AAACollect B.V. het nodig acht kan zij haar systemen en toepassingen tijdelijk buiten gebruik stellen voor het doen van updates en/of het plegen van onderhoud. Spoedeisend onderhoud kan binnen kantooruren plaatsvinden.

Artikel 11 Geschillen en toepasselijk recht

11.1  Geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.

11.2   Op alle overeenkomsten van AAACollect B.V. is Nederlands recht van toepassing.